خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

کیفیت هوای داخل استخر

کیفیت هوای داخل استخر

برای بهبود کیفیت هوای داخل استخر نکاتی را باید رعایت کرد

کیفیت هوای داخل استخر

عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل استخر

1. نرخ تعویض هوا

2. تهویه ی استخر با هوای خارج

3. چگونگی تخلیه هوا

4. کیفیت و خواص شیمیایی آب

کیفیت هوای داخل استخر

عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل استخر

1. نرخ تعویض هوا

2. تهویه ی استخر با هوای خارج

3. چگونگی تخلیه هوا

4. کیفیت و خواص شیمیایی آب

تهویه استخر با هوای خارج

ملاحظاتی که باید در هنگام انجام محاسبات مربوط به هوای خارج در نظر گرفت

1. هوای خارج به خصوص در فصل زمستان بسیار سرد است و نمی توان آن را به طور مستقیم به فضای داخل هدایت کرد، بنابراین باید برای محاسبه ی ظرفیت کویل گرمایی این مسئله را در نظر گرفت.

2. در محل های ورود، دمای هوای خارج باید دور از منابع آلاینده هوا و نزدیک فن های تخلیه و لوله ی تهویه سیستم های لوله کشی تعبیه شود.

3. در صورتی که بیش از 20% از مقدار کل هوای ارسالی به استخر از هوای خارج یا دمای هوای خارج در فصل زمستان کمتر از -12c (10f) باشد. هوای خارج باید تا دمای 18.3ز پیش گرم شود.

ساخت استخر

تخلیه هوا

به طور کلی دریچه های هوای تخلیه باید در محل قرار داده شوند تا حد امکان به استخرها و تاسیسات آب نزدیک باشند. نصب تجهبزات و دریچه های هوا در قسمت فوقانی جکوزی ها به طور معمول بهترین کیفیت هوای داخل استخر را یه همراه خواهد داشت.

به منظور جلوگیری از انتشار رطوبت و ترکیبات کلر دار مورد استفاده در استخرها، این مناطق باید در مقایسه با مناطق مجاور در فشار منفی بین (15-40pa) نگه داشته شوند. بدین منظور مقدار هوای تخلیه باید به اندازه 10% بیشتر از حجم هوای تهویه استخر باشد.

نرخ تعویض هوا

بر مبنای استاندارد ها نرخ تعویض هوا در استخرها باید حداکثر شش بار در ساعت باشد. در استخرها به دلیل ایجاد کوران هوا و تاثیر خنک کنندگی ناخوشایند آن بر رویپوست خیس شناگران به طور معمول تعداد دفعات تعویض هوا 4 تا 6 بار در ساعت است.

جدول زیر نرخ تعویض هوا در استخرها را بر مبنای توصیه ی ASHRAE نشان می دهد.

تعداد دفعات تعویض هوا در هر ساعت نوع استخر

4 تا 6 بار استخر های بدون جایگاه تماشاگران

6 تا 8 بار استخر های با جایگاه تماشاگران

4 تا 6 بار استخرهای درمانی

نرخ تعویض هوا در سیستم متریک:

AcH=(VL / 3600*Q)

و در سیستم انگلیسی:

AcH=(60*Q)*VL

که در این رابطه ها:

AcH، تعدادد دفعات تعویض هوا در هر ساعت.

VL، حجم فضای داخل (m3) یا (ft3).

Q، مقدار هوای رفت ارسالی به استخر (m3/h) یا (cfm).

بنابر توصیه ASHRAF سرعت هوا در فاصله 2.4m از سکوی حاشیه استخر نباید از 0.13m/s بیشتر باشد، و تهویه مورد نیاز به ازای هر متر مربع از سطح کاسه استخر و مکان های مرطوب باید 9.1m3/h به ازای هر فوت مربع (0.5cfm) باشد.

هوارسان

در واحدهای هوارسان با استفاده از درصد مناسبی از هوای خارج و مخلوط کردن آن با هوای برگشتی از داخل استخر، می توان رطوبت محیط را به میزان دلخواه کاهش داده و دیگر نیازی به سیستم رطوب گیر مکانیکی نداشته باشیم. یا به شکل دیگر برای تامین کیفیت مناسب هوای داخل، باید مقداری از هوای گرم و مرطوب داخل را به خارج از ساختمان تخلیه کرده و مقداری هوای تازه با آن جایگزین شود، بنابراین سیستم تهویه غیر از به گردش درآوردن هوا، عملیات رطوبت گیری را نیز انجام می دهد. دمای هوای مخلوط شده به این روش را می توان با اندازه گیری دمای هوای تازه و برگشت و مشخص کردن درصد هر یک از آنها با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه کرد:

Qtotal*Tmix=QRATRA+QOA.TOA

که در رابطه فوق:

Qtotal، مقدار کل هوای مخلوط شده بر حسب درصد

QRA،مقدار هوای خارج برحسب درصد

QOA،مقدار هوای برگشت برحسب درصد

Tmix،دمای مخلوط هوای برگشت و خارج برحسب درجه سانتی گراد

TOA،دمای هوای خارج برحسب درجه سانتی گراد

TRA،دمای هوای برگشت بر حسب درجه سانتی گراد

جلوگیری از تقطیر روی سطوح سرد مانند پنجره

به منظور جلوگیری از تقطیر رطوبت بر روی سطوح سردی مانند پنجره ها، هوای گرم ارسالی به استخر باید سطح این پنجره ها را جارو کند.

توزیع هوا در استخر

تهویه فضای داخل استخرهای سرپوشیده به ویژه در مواردی که برای ضدعفونی کردن آب از کلر استفاده می شود اهمیت زیادی دارد، یکی از مشکلات عمده، بوی تند کلر موجود در آب است. یکی از نکات مهم، الگوی جریان هوا در داخل استخر است. استقرار دریچه های توزیع هوا و طراحی الگوی توزیع در داخل استخرها به روش های مختلفی امکان پذیر است. توزیع هوا در فضای استخر باید طوری انجام شود که از ایجاد فضای مرده، جلوگیری شود. چرا که احتمال تقطیرآب و تجمع آلاینده ها در این مناطق بسیار زیاد است.