خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

هومن بنیانی

تحصیلات:

کارشناس عمران-

سمت:

کارشناس بخش فنی محاسبات و اجرا-

داخلی:

106-

آدرس ایمیل:

hoomanbonyani@yahoo.com-

@title