خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

هومن بنیانی

تحصیلات:

کارشناس عمران

-

سمت:

کارشناس بخش فنی محاسبات و اجرا

-

داخلی:

106

-

آدرس ایمیل:

hoomanbonyani@yahoo.com

-

pic202768410001-

@title