خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

صبا گلستانی

تحصیلات:

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی-

سمت:

کارشناس فروش-

داخلی:

103-