خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

روش های پیشرفته تصفیه آب و مقایسه آنها

An item with the same key has already been added. Key: bold

روش های پیشرفته تصفیه آب و مقایسه آنها

قبل از شروع به دو نکته اشاره می شود:

1 - منظور از روش های پیشرفته تصفیه آب، تقدم زمانی آن ها نیست بلکه روش هایی هستند که می توانند منجر به تهیه آب تقریبا خالص شوند. به همین خاطر، تقطیر هرچند خیلی قدیمی تر از روش آهک زنی است ولی به عنوان روش پیشرفته تصفیه آب مطرح می شود اما آهک زنی چون منجر به تصفیه کامل آب نمی شود در این فصل مورد بحث قرار نمی گیرد.

2 - هرچند تقطیر به عنوان یک روش پیشرفته تصفیه آب مطرح است ولی در کتاب مورد بحث قرار نگرفته است و این نه به خاطر آن است که اهمیت ندارد بلکه به این دلیل است که در صنایع ایران تقطیر به عنوان یک روش تهیه آب صنعتی پر دردسر مطرح است و از آن استقبال چندانی نشده است.

اکنون روش های پیشرفته تصفیه آب را از چهار دید مقایسه می کنیم. اول در مورد هزینه تصفیه، دوم در مورد کیفیت آب تصفیه شده، سوم در مورد کیفیت آب ورودی و بالاخره چهارم موارد کاربرد هریک از روش ها.

هزینه تصفیه

از نظر ترمودینامیکی، هر روش تصفیه ای که برای جداسازی بکار رود مستلزم مصرف یک حداقل انرژی است اما در عمل به علت بازگشت ناپذیر بودن فرآیندها، مرف انرژی بسیار بیشتر از حداقل انرژی است.

برای حذف یون ها از آب علاوه بر الکترودیالیز روش های دیگر مثل اسمز معکوس، رزین های تعویض یونی و تقطیر هم مطرح هستند. هرچند از نظر تئوری در هریک از این فرآیندها ملزم به مصرف یک حداقل انرژی هستیم، اما انرژی واقعی مورد نیاز بستگی به درجه برگشت ناپذیر بودن هریک از فرایندها دارد.

توضیح اصول کار اسمز معکوس و الکترودیالیز با توجه به شکل

باتوجه به شکل بالا دیده می شود که در اسمز معکوس، ملکول های آب هستند که از غشاء عبور می کنند در حالیکه در الکترودیالیز یون های ماده حل شده(ناخالصی) هستند که از غشاء عبور می کنند.

چون اتلاف انرژی ناشی از برگشت ناپذیری فرآیند بیشتر به علت اصطکاک یون ها با دیواره حفره های غشاء می باشد بنابراین می توان انتظار داشت که هرچه ناخالصی بیشتر باشد اتلاف انرژی در الکترودیالیز بیشتر از اسمز معکوس است چون در اسمز معکوس نااخالصی ها از غشاء عبور نمی کنند.

بنابراین ناخالصی بیشتر باعث اتلاف انرژی بیشتر می‌شود.