خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

ساناز گلستانی

تحصیلات:

کارشناس حسابداری-

سمت:

مدیریت حسابداری-

داخلی:

105-

@title