خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

ساناز گلستانی

تحصیلات:

کارشناس حسابداری

-

سمت:

مدیریت حسابداری

-

داخلی:

105

-

pic312768410001-

@title