خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

امیرحسین آقازاده

سمت:

رئیس هیئت مدیره

-

داخلی:

101

-

ایمیل:

-

@title