خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

امیر مسعود آقازاده

سمت:

مدیرعامل-

داخلی:

102-

آدرس ایمیل:

god2705@gmail.com-

@title