خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

امیر مسعود آقازاده

سمت:

مدیرعامل

-

داخلی:

102

-

آدرس ایمیل:

god2705@gmail.com

-

pic802768410001-

@title