خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

محمد ستوده

سمت:

کارشناس فنی و اجرا

-

داخلی:

109

-