خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

علی ملکزاده

سمت:

کارشناس فنی و اجرا -

داخلی:

109-

@title